POBYT I PRACA W POLSCE - ms-kancelaria

Przejdź do treści

Menu główne:

POBYT I PRACA W POLSCE

 
Bez względu na cel Państwa przyjazdu do Polski, oferujemy profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu pobytu z uwagi na:
- pracę, w tym pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
- studia lub naukę w Polsce;
- działalność gospodarczą;
- małżeństwo z obywatelem polskim;
- łączenie rodzin;
- okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
- inne okoliczności, w tym prawo do poszanowania życia rodzinnego i ochronę praw dziecka;
 
Ponadto, nasza oferta obejmuje poradnictwo i reprezentowanie klientów w sprawach:
- wizowych, w tym przedłużenia ważności wizy;
- przedłużenia pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego;
- rejestracji zaproszeń;
- zezwolenia na pobyt stały;
- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- Karty Polaka;
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
- zgody na pobyt tolerowany;
- zobowiązania do powrotu;
- cofnięcia zakazu wjazdu na terytorium Polski;
- wykreślenia danych z wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski;
- udzielenia ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej);
 
Obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin znajdą u nas wsparcie w zakresie:
- rejestracji pobytu;
- uzyskania karty pobytu dla członka rodziny obywatela UE;
- uzyskania stałego pobytu obywatela UE;
- uzyskania stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
 
Zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie:
- rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy;
- uzyskania opinii starosty;
- uzyskania zezwolenia na pracę każdego typu;
- uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
- uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
- uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego;
MS KANCELARIA RADCOWSKA © 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego